30/11/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Trên 11.021 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay vẫn còn trên 11.021 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ.

     Tính đến ngày 25/11/2020, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của 52 bộ, cơ quan trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 54 báo cáo phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia của các đơn vị.
     Tổng số vốn đã phân bổ là trên 523.410 tỷ đồng, đạt gần 111% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (471.733,722 tỷ đồng). Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 62.658,447 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là trên 460.752 tỷ đồng, đạt 97,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.
     Trong đó, vốn ngân sách trung ương đã phân bổ trên 215.866 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trên 221.173 tỷ đồng). Vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ được trên 307.544 tỷ đồng, đạt trên 122% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (250.600 tỷ đồng).
     Số vốn còn lại chưa phân bổ là trên 11.021 tỷ đồng, chiếm 2,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước trên 8.373 tỷ đồng (bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 9,414 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 2.647,997 tỷ đồng).
     Số vốn còn lại chưa phân bổ được Bộ Tài chính cho biết chủ yếu do các nguyên nhân: Một số dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn (Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam); nhiệm vụ quy hoạch mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đang khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết để giao vốn (Bộ Thông tin và Truyền thông); đơn vị không có nhu cầu sử dụng, đang đề nghị trả lại vốn (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); một số dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn; một số địa phương mới được bổ sung kế hoạch vốn chưa có quyết định phân bổ…/.

                                                               Đào Huyền theo Thời báo Tài chính

 

Tìm theo ngày :